query($sql) or die($sql); $row = $db->fetch($result); $ra1_sum = $row['ra1_1'] + $row['ra1_2'] + $row['ra1_3'] + $row['ra1_4']; $ra2_sum = $row['ra2_1'] + $row['ra2_2'] + $row['ra2_3']; $ra3_sum = $row['ra3_1'] + $row['ra3_2'] + $row['ra3_3'] + $row['ra3_4'] + $row['ra3_5']; $ra4_sum = $row['ra4_1'] + $row['ra4_2'] + $row['ra4_3'] + $row['ra4_4'] + $row['ra4_5'] + $row['ra4_6'] + $row['ra4_7']; $ra5_sum = $row['ra5_1'] + $row['ra5_2'] + $row['ra5_3'] + $row['ra5_4'] + $row['ra5_5'] + $row['ra5_6'] + $row['ra5_7'] + $row['ra5_8'] + $row['ra5_9'] + $row['ra5_10'] + $row['ra5_11']; $ra1_rat = ceil($ra1_sum / 4); $ra2_rat = ceil($ra2_sum / 3); $ra3_rat = ceil($ra3_sum / 5); $ra4_rat = ceil($ra4_sum / 7); $ra5_rat = ceil($ra5_sum / 11); $rb1_sum = $row['rb1_1'] + $row['rb1_2'] + $row['rb1_3'] + $row['rb1_4']; $rb2_sum = $row['rb2_1'] + $row['rb2_2'] + $row['rb2_3']; $rb3_sum = $row['rb3_1'] + $row['rb3_2'] + $row['rb3_3'] + $row['rb3_4'] + $row['rb3_5']; $rb4_sum = $row['rb4_1'] + $row['rb4_2'] + $row['rb4_3'] + $row['rb4_4'] + $row['rb4_5']+ $row['rb4_6'] + $row['rb4_7']; $rb5_sum = $row['rb5_1'] + $row['rb5_2'] + $row['rb5_3'] + $row['rb5_4'] + $row['rb5_5'] + $row['rb5_6'] + $row['rb5_7'] + $row['rb5_8'] + $row['rb5_9'] + $row['rb5_10'] + $row['rb5_11']; $rb1_rat = ceil($rb1_sum / 4); $rb2_rat = ceil($rb2_sum / 3); $rb3_rat = ceil($rb3_sum / 5); $rb4_rat = ceil($rb4_sum / 7); $rb5_rat = ceil($rb5_sum / 11); $rc1_sum = $row['rc1_1'] + $row['rc1_2'] + $row['rc1_3'] + $row['rc1_4']; $rc2_sum = $row['rc2_1'] + $row['rc2_2'] + $row['rc2_3']; $rc3_sum = $row['rc3_1'] + $row['rc3_2'] + $row['rc3_3'] + $row['rc3_4'] + $row['rc3_5']; $rc4_sum = $row['rc4_1'] + $row['rc4_2'] + $row['rc4_3'] + $row['rc4_4'] + $row['rc4_5'] + $row['rc4_6'] + $row['rc4_7']; $rc5_sum = $row['rc5_1'] + $row['rc5_2'] + $row['rc5_3'] + $row['rc5_4'] + $row['rc5_5'] + $row['rc5_6'] + $row['rc5_7'] + $row['rc5_8'] + $row['rc5_9'] + $row['rc5_10'] + $row['rc5_11']; $total_rat = ceil(($ra1_sum + $ra2_sum + $ra3_sum + $ra4_sum + $ra5_sum) / 30); $total_rat_1 = ceil(($rb1_sum + $rb2_sum + $rb3_sum + $rb4_sum + $rb5_sum) / 30); $res_temp = array($row['re1_1'], $row['re1_2'], $row['re1_3'], $row['re1_4'], $row['re2_1'], $row['re2_2'], $row['re2_3'], $row['re3_1'], $row['re3_2'], $row['re3_3'], $row['re3_4'], $row['re3_5'], $row['re4_1'], $row['re4_2'], $row['re4_3'], $row['re4_4'], $row['re4_5'], $row['re4_6'], $row['re4_7'], $row['re5_1'], $row['re5_2'], $row['re5_3'], $row['re5_4'], $row['re5_5'], $row['re5_6'], $row['re5_7'], $row['re5_8'], $row['re5_9'], $row['re5_10'], $row['re5_11']); for($i=0;$i
  성과지표     단위사업별 추진율(%)  
 

사업명

세부사업

국고지원금

잔액

사업부서

추진율
사업비

추진율
전체

점검결과

① 학생장학
지원사업

1-1.장애우 장학금

5,000,000

학생지원과

%

%

1-2.어학능력 우수장학금

25,000,000

%

%

1-3.어학능력 향상 장학금

50,000,000

%

%

1-4. ANUCS&MSP 특별장학금

23,500,000

%

%

소 계

103,500,000

 

%

%

 

② 인성 · 리더십
역량강화사업

2-1.미래로 선비캠프

24,000,000

학생지원과

%

%

2-2.글로벌봉사활동 지원

90,000,000

%

%

2-3.교육기부 프로그램

2,000,000

공학혁신센터,
평생교육원

%

%

소 계

116,000,000

 

%

%

 

③ 전공·핵심
역량강화사업

3-1.기초학습역량 강화

32,000,000

대학교육개발원

%

%

3-2.자기계발역량 강화

59,400,000

%

%

3-3.강의개선지원

21,000,000

%

%

3-4.AOCW(opencourseware)강좌
개설 지원프로그램

12,000,000

%

%

3-5.스마트교육 환경개선사업

60,000,000

학사관리과

%

%

소 계

184,400,000

 

%

%

 

④ 글로벌
역량강화사업

4-1.글로벌 어학캠프

150,000,000

어학원

%

%

4-2.실전외국어 경진대회

5,000,000

%

%

4-3.취업영어특별반

40,000,000

%

%

4-4.신입생영어특별반

20,000,000

%

%

4-5.English Night 운영

7,000,000

%

%

4-6.ANU G-C 양성 프로그램

423,000,000

대외협력과

%

%

4-7.AWF 프로그램

12,000,000

%

%

소 계

657,000,000

 

%

%

 

⑤ 실전취업
역량강화사업

5-1.직무적성검사 프로그램

20,000,000

취업지원과

 

%

%

5-2.취업도서 구입

3,500,000

%

%

5-3.취업 한마당행사

55,000,000

%

%

5-4.취업컨설팅캠프 프로그램

75,000,000

%

%

5-5.여학생 취업역량 개발사업

20,000,000

%

%

5-6.취업지원 단기특강
프로그램

12,000,000

%

%

5-7.취업파워 자격증 취득

90,000,000

정보통신원

%

%

5-8.Honor Class Program
(HCP)취업진로지원

30,000,000

고시원

%

%

5-9.실전산학협력아이디어 지원사업

20,000,000

취업지원과

%

%

5-10.국내외 인턴파견
지원사업

205,000,000

%

%

5-11.취업동아리 활성화

10,000,000

%

%

소 계

540,500,000

 

%

%